Hur påverkas min leasingavgift av att räntan för att refinansiera DNB:s verksamhet ändras?

Leasingavgiften
Leasingavgiften består av (1) avskrivning från bilens pris till restvärdet (dvs. ett uppskattat värde av bilen vid leasingtidens slut), (2) ränta samt i vissa fall (3) servicekostnad och försäkringskostnad. Räntedelen i leasingavgiften beräknas på bilens vid var tid gällande bokförda värde, dvs. bilens inköpspris minus de avskrivningar som hittills har gjorts i och med betalning av leasingavgiften.

DNB:s refinansieringskostnader (upplåningskostnader)
DNB:s refinansieringskostnader baserar sig på utvecklingen i vedertagna och marknadsmässiga referensräntor och följer därmed utvecklingen i det allmänna ränteläget. Vid förändringar i det allmänna ränteläget påverkas DNB:s refinansieringskostnader. När DNB:s refinansieringskostnader ökar eller minskar ändrar vi räntedelen i leasingavgiften vilket innebär att din leasingavgift påverkas genom en höjning eller minskning.

Viktigt att notera är att varken Riksbankens styrränta eller någon annan referensränta såsom exempelvis Stibor90 är direkt referensränta till räntekomponenten i leasingavgiften. Hur t.ex. styrräntan förändras påverkar dock utvecklingen i det allmänna ränteläget och då även DNB:s refinansieringskostnader (upplåningskostnader). Per vilket datum och med hur många procentenheter DNB ändrar räntekomponenten är dock ett beslut som, med jämna mellanrum, DNB tar efter en välgrundad analys av förändringen av upplåningskostnaderna.

Exempel på hur en ändring av räntekomponenten påverkar leasingavgiften
Aktuellt bokfört värde: 350 000 kr
Räntedel: 5%
Kvarvarande löptid: 30 månader
Restvärde: 200 000 kr
Leasingavgift: 6 137 kr (Leasingavgiften räknas enligt annuitetsmetoden)

Genom en förenklad beräkning kan man räkna ut hur en ränteändring om 0,5 procentenheter (till 5,5% i ovan exempel) påverkar leasingavgiften genom att ta det aktuella bokförda värdet 350 000 kr multiplicerat med ränteändringen och dela det på 12 månader: 350 000 x 0,005=1750 /12 = 145,83. Med den förenklade beräkningen innebär det att en ränteändring om 0,5 procentenheter innebär en ökning av leasingavgiften med 145,83 kr/mån. På grund av att en annuitetsmetod används för att beräkna leasingavgiften, innebär det att den faktiska ökningen av leasingavgiften blir något mindre, i detta fall blir den faktiska ökningen 114 kr och leasingavgiften ökar
till 6 251 kr.

Retroaktiv hyresjustering
Leasingfakturan skickas ut månadsvis i förskott. Skickas t.ex. fakturan för augusti ut 12 juli så kommer en förändring av räntekomponenten som sker 24 juli inte komma med på fakturan för augusti. Istället tillkommer då en engångspost ("Retroaktiv ändring") avseende perioden 24 juli till och med 31 augusti på nästkommande faktura. Nästkommande faktura kommer då, dels varaantingen högre eller lägre än fakturan för augusti för att räntekomponenten i leasingavgiften ökat/sänkts, men även på grund av den retroaktiva ändringen av föregående månad.
DNB Finans (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.